Avaindata-tietopalvelun käyttöehdot

Asuntoliiga Oy:n Avaindata-tietopalvelun (avaindata.fi) loppukäyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjän”) on luettava ja hyväksyttävä nämä käyttöehdot (jäljempänä “Käyttöehdot”) kokonaisuudessaan. Käyttäjällä tarkoitetaan jäljempänä tapauskohtaisesti joko yksityishenkilöä, yritystä tai muuta toimijaa. Käyttöehdot muodostavat sopimuksen, jota Käyttäjä ja palvelun tuottamisesta vastaava Asuntoliiga Oy (jäljempänä ”Palveluntuottaja”) sitoutuvat asiakassuhteessa noudattamaan.

Palveluntuottaja:
Asuntoliiga Oy
Kalevankatu 10, 60100 Seinäjoki
tiimi@asuntoliiga.fi
www.asuntoliiga.fi

Asuntoliiga Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, Y-tunnus 3013193-3

1 Yleistä palvelun käytöstä

1.1 Asuntoliiga Oy:n Avaindata-tietopalvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttöön sovelletaan näitä Käyttöehtoja. Jos Käyttäjän ja Palveluntuottajan välillä on kuitenkin tehty erillinen palvelusopimus tai Käyttäjä on hyväksynyt Palveluntuottajan tekemän erillisen tarjouksen, joka sisältää näistä Käyttöehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan kyseisen palvelusopimuksen tai tarjouksen ehtoja ensisijaisesti. Nämä Käyttöehdot täydentävät tällöin erikseen sovittua.

1.2 Palvelun käyttötarkoituksena on näyttää eri lähteistä koottua ja analysoitua sekä eri tavoin visualisoitua tietosisältöä, jolla Käyttäjät voivat seurata asuntomarkkinoiden tilannetta ja kehittymistä valitsemallaan alueella Suomessa. Palvelu sisältää tietosisältöjä, joita voi hyödyntää myös laajemmassa kontekstissa asuinalueiden, kuntien ja kaupunkien kehityksen analysoinnissa. Palvelussa Käyttäjät voivat seuloa tietoja erilaisilla aika- ja sisältörajauksilla sekä tallentaa Palvelun tarjoamia visuaalisia esitysmuotoja myös itselleen.

1.3 Käyttöoikeus Palveluun syntyy ostamalla siihen lisenssin Palveluntuottajan verkkokaupasta tai Palveluntuottajan valtuuttamalta myyjältä. Käyttäjät rekisteröidään Palveluntuottajan asiakas- sekä käyttäjätietojärjestelmiin asiakassuhteen hoitamista ja Palvelun käyttämistä varten. Käyttäjä voi hallinnoida omia tietojaan Palvelussa kohdassa ”Oma tili” tai pyytää Palveluntuottajaa tekemään muutoksia puolestaan.

1.4 Palveluntuottaja ei vastaa Käyttäjän toimista, vaikka tämä olisi tukeutunut päätöksissään Palvelun tarjoamaan tietoon. Palvelu sisältää tietoja useista eri lähteistä, niin avoimista kuin sopimuksenvaraisista lähteistä, eikä Palveluntuottaja vastaa alkuperäisen tietolähteen tietojen oikeellisuudesta. Palveluntuottaja kuitenkin arvioi jatkuvasti saamansa tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta.

1.5 Osa Palvelun vastuullisuutta on, että Palvelussa käytetyn tietosisällön sekä tietosisältöjä soveltavien osioiden alkuperäislähteet on kerrottu kunkin tietosisällön kohdalla. Käyttäjä voi tallentaa Palvelusta otteita tietosisällöistä (kuvaajia ja taulukoita) ja hyödyntää Palvelusta saamaansa tietoa julkisesti esimerkiksi erilaisissa esityksissä, keskusteluissa ja muussa sisällöntuotannossa. Hyödyntäessä Palvelusta saamaansa tietoa Käyttäjän on viitattava Palvelun lisäksi tietosisällön alkuperäiseen lähteeseen mallilla Lähde: Avaindata / Tilastokeskus, Rakennettu ympäristö. Palvelusta tallennettuja otteita ei saa muokata esimerkiksi rajaamalla kuvasta pois otsikko- tai lähdetietoa.

1.6 Käyttäjä ei saa toimia tavalla, jonka seurauksena Palvelu lakkaa toimimasta, ylikuormittuu, vahingoittuu tai huononee taikka käytöstä aiheutuu ilmeistä haittaa Palveluntuottajalle. Käyttäjä ei myöskään saa vaikuttaa haitallisesti toisen Käyttäjän Palvelun käyttöön.

1.7 Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämiseksi vaadittavien yhteyksien ja laitteiden hankinnasta sekä niiden toimivuudesta ja asianmukaisesta suojaamisesta aiheutuneista kustannuksista.

1.8 Palvelun sisältö on lähtökohtaisesti suomeksi. Palveluntuottaja saattaa tarjota mahdollisuutta myös muunkielisen materiaalin käyttämiseen.

1.9 Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään noudattamaan näiden Käyttöehtojen ohella Suomen lakia ja hyvää tapaa.

2 Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

2.1 Palveluun voivat hankkia käyttöoikeuden täysi-ikäiset ja muutoin täysivaltaiset luonnolliset henkilöt taikka kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin rekisteröity oikeushenkilö. Luonnollinen henkilö tarkoittaa yksityishenkilöä. Oikeushenkilö voi olla yritys, yhdistys, julkisoikeudellinen toimija tai muu oikeushenkilö. Kun näissä Käyttöehdoissa puhutaan yrityksistä, rinnastetaan yrityksiin yleisesti kaikki oikeushenkilöt.

2.2 Käyttöoikeuden hankkiessaan Palveluun Käyttäjän tulee antaa vaaditut rekisteröinti- ja maksutiedot (jäljempänä “Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä, sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (“Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten. Käyttäjä voi pyytää myös Palveluntarjoajaa asettamaan tarvittavat tiedot.

2.3 Käyttäjän rekisteröityessään syöttämien henkilötietojen tulee olla Käyttäjän omia sekä osoite- ja maksutietojen oikeita ja ajantasaisia. Käyttäjällä tulee olla oikeus edustaa Palveluun rekisteröimäänsä yritystä. Käyttäjä on velvollinen päivittämään tiedot niiden muuttuessa.

2.4 Henkilökohtaisen Käyttäjätunnuksen luovuttaminen toiselle yksityishenkilölle Palvelun käyttöä varten on kiellettyä.

3 Palvelun tietosuoja

3.1 Palveluntuottaja säilyttää Käyttäjää koskevat tiedot tietoturvallisesti. Pääsy tietoihin on ainoastaan Palveluntuottajan omilla työntekijöillä ja niillä Palveluntuottajan kumppaneilla, joilla on asianmukainen rooli Palvelun ylläpidossa ja kehittämisessä.

3.2 Käyttäjät rekisteröidään Palveluntuottajan asiakasrekisteriin. Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteessa (jäljempänä ”Tietosuojaseloste”) esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy periaatteet. Palvelun kulloinkin ajantasaisin tietosuojaseloste on luettavissa Palvelussa osoitteessa: https://asuntoliiga.fi/tietosuoja-ja-rekisteriseloste/

3.3 Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle taikka käsitellä huolimattomasti siten, että Tilille voi päästä joku muu kuin itse Käyttäjä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen tietojen joutuessa ulkopuolisen tietoon Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntuottajalle.

3.4 Tietyissä palvelukokonaisuuksissa Tilin avanneella yritysasiakkaalla on mahdollisuus myöntää Tilille pääsy useille yksityishenkilöille. Yritys voi säätää henkilöiden käyttöoikeuksien laajuutta Palvelun asetuksista Palvelun teknisten mahdollisuuksien puitteissa. Yritys vastaa siitä, että ne henkilöt, joille se on myöntänyt pääsyn Tilille, salaavat Käyttäjätietonsa asianmukaisesti.

3.5 Palveluntuottajalla on tietoturvasyistä milloin tahansa oikeus edellyttää Käyttäjää vaihtamaan tämän Käyttäjätunnukseen kuuluva salasana.

3.6 Palvelu esittää tietosisällöt EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hyödynnä Palvelun tietoja saadakseen selville tietosuoja-asetuksen vastaisia henkilötietoja tietoja ja tietolähteitä yhdistämällä.

3.7 Nämä Käyttöehdot yhdessä Tietosuoja- ja rekisteriselosteen kanssa muodostavat sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.

4 Veloitukset palvelun käytöstä

4.1 Palvelu on maksullinen. Palvelun kulloinkin ajantasaisin hinnasto on luettavissa Palvelussa osoitteessa https://asuntoliiga.fi/kauppa/ (jäljempänä “Hinnasto”). Palvelun hinta saattaa myös vaihdella eri tilausvaihtoehtojen välillä ja Palveluntuottajan tarjomasta palvelukokonaisuudesta riippuen.

4.2 Maksulliset palvelut veloitetaan tilaushetkellä ja uusiutuvissa tilauksissa palvelusopimuksen uusiutumishetkenä, ellei toisin ole sovittu. Tiettyyn käyttöoikeusjaksoon kohdistetut tilaukset veloitetaan vuosittain tai kuukausittain. Vuosiveloitus peritään käyttöoikeusjakson alkaessa, kuukausiveloitus kunkin käyttöoikeusjakson aikavälillä olevan kalenterikuukauden alkaessa. Ellei toisin ole sovittu, veloitus on vuosittain.

4.3 Jos Käyttäjä on syöttänyt luottokorttitietonsa Käyttäjätietoihin eikä muusta maksutavasta ole sovittu, tehdään veloitukset luottokortilta. Käyttäjä voi hallita tilaustaan, maksutapoja sekä tietojaan Oman Tilinsä kautta.

4.4 Palveluntuottaja saattaa tarjota kokeiluluontoisen mahdollisuuden käyttää Palvelua tai muuta Palvelun pääsääntöisesti maksullista osakokonaisuutta maksutta tai alennetulla hinnalla erillisessä tarjouksessa määritellyin ehdoin. Ellei tarjouksessa ilmaista toisin, tarjousedun käyttäminen useammin kuin yhden kerran on kiellettyä. Väärinkäytöksi katsotaan esimerkiksi useamman erillisen Tilin luominen, jotta tavanomaisia veloituksia saataisiin teknisesti vältettyä. Tarjouksen käyttäminen useamman kuin yhden kerran luo Palveluntuottajalle välittömän laskutusperusteen vastaavasta maksullisesta käyttöoikeusjaksosta Hinnaston tai muun erikseen ennalta sovitun hinnaston mukaan.

4.5 Käyttöoikeus uusiutuu automaattisesti kunkin käyttöoikeusjakson jälkeen vastaavaksi ajanjaksoksi, ellei Käyttäjä irtisano Palvelua tai Palveluntuottaja ilmoita muuta ennen edeltävän käyttöoikeusjakson päättymistä. Uusi käyttöoikeusjakso veloitetaan kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen ja ajantasaisimman Hinnaston mukaisesti. Mahdollisten hinnastomuutosten ilmoittamisesta Käyttäjälle on kuvaus kohdassa 6.2.

4.6 Palveluntuottaja käyttää yli kuukauden mittaisisten käyttöoikeusjaksojen laskutuksessaan kalenterikuukausittaista täsmäytystä. Mikäli maksullinen käyttöoikeusjakso aloitetaan kesken kalenterikuukauden, ensimmäiseltä kalenterikuukaudelta veloitetaan vain ne päivät, jolloin valittu maksullinen käyttöoikeus on ollut voimassa, minkä vuoksi veloitukset saattavat poiketa vähäisessä määrin Hinnastossa ilmoitetusta. Vuoden mittaiseksi käyttöoikeusjaksoksi katsotaan ensimmäisen kalenterikuukauden päivät, jona mainittu käyttöoikeus on ollut voimassa, sekä seuraavat 11 täyttä kalenterikuukautta. Käyttöoikeusjakso uusiutuu ilman toimenpiteitä tuon ajankohdan jälkeen kohdassa 4.5 tarkoitetulla tavalla.

4.7 Jos Käyttäjä ei maksa oikea-aikaisesti tilaamiaan tuotteita tai palveluita, Palveluntuottajalla on oikeus rajoittaa Käyttäjän pääsyä Palveluun tai estää Käyttäjän pääsy Tililleen.

4.8 Ellei toisin ole sovittu, käyttöoikeusjakso veloitetaan kokonaisuudessaan sen alkaessa. Käyttäjälle saatetaan tästä poiketen suoda mahdollisuus osamaksujärjestelyyn, esimerkiksi kuukausittain veloitettavin maksuerin. Jos Käyttäjä kuitenkin jättää maksamatta oikea-aikaisesti useamman kuin yhden osamaksuerän ja viivästykset eivät ole vähäisiä, on Palveluntuottajalla oikeus eräännyttää kaikki jäljellä olevat osamaksuerät viipymättä maksettavaksi.

4.9. Jos Käyttäjä on tilannut palveluita kuluttaja-asemassa, hänellä on oikeus peruuttaa tilauksensa neljäntoista (14) päivän kuluessa tilaushetkestä ja saada täysi hyvitys ilmoittamalla peruutuksesta osoitteeseen tiimi@asuntoliiga.fi. Käyttäjä hyväksyy, että peruutusoikeus kuitenkin poistuu, jos hän käyttää Palvelua tuon 14 vuorokauden aikana.

4.10 Maksutapahtumissa (esim. luottokortti- ja verkkopankkimaksut) voidaan käyttää ulkopuolisia maksupalveluntarjoajia, jotka veloittavat Käyttäjältä Hinnaston ja näiden Käyttöehtojen mukaiset maksut ja välittävät ne Palveluntuottajalle. Tällaisten kolmansien osapuolten palvelumaksuista vastaa Palveluntuottaja. Maksupalveluntarjoajat ovat lähtökohtaisesti Paytrail Oyj ja Stripe Inc.

4.11 Jos veloitukset tehdään laskulla, laskusta saatetaan periä kohtuullinen laskutuslisä. Laskun maksuehto on 14 pv netto.

5 Palvelun sisältö ja ylläpito

5.1 Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntuottajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ilman vahingonkorvausvastuuta.

5.2 Palveluntuottaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista katkoksista Käyttäjälle etukäteen Käyttäjätiedoissa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon taikka Palvelun välityksellä.

5.3 Palveluntuottaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Käyttäjä perustaa toimensa tai päätöksensä kokonaan tai osittain Palvelun esittämään tietoon.

5.4 Palveluntuottaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Palvelun tarjoamissa tietosisällöissä tai niiden alkuperäisissä lähteissä on ollut virhe. Palveluntuottaja arvioi jatkuvasti saamansa tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta, ja korjaa ilmi tulleet virheet mahdollisimman nopeasti yhdessä alkuperäisen tiedon tuottajan kanssa.

6 Käyttöehtojen voimassaolo sekä muutokset palvelussa ja hinnastossa

6.1 Käyttöehdot velvoittavat Palveluntarjoajaa ja Käyttäjää siitä hetkestä alkaen, kun Palveluntuottaja myöntää Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.

6.2 a) Maksullista käyttöoikeusjaksoa nauttivalla Käyttäjällä on lähtökohtaisesti oikeus käyttää sen veroista ja laatuista Palvelua Hinnaston mukaisin veloituksin kuin viimeisimmän käyttöoikeusjakson alkaessa. Palveluntuottajalla on oikeus tehdä muutoksia Hinnastoon ja Palvelun käyttömahdollisuuksiin käyttöoikeusjakson aikanakin ilman vaikutusta asiakassuhteen muihin ehtoihin sillä edellytyksellä, että muutokset eivät ole suuria tai Käyttäjän kannalta selkeästi kohtuuttomia. Käyttäjään vaikuttavista hinnastomuutoksista ja vähäistä suuremmista Palvelun käyttömahdollisuuksiin liittyvistä muutoksista on ilmoitettava Käyttäjälle tämän Käyttäjätietojen mukaiseen sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon viimeistään neljä (4) viikkoa ennen muutosten voimaan saattamista, elleivät muutokset ole selkeästi Käyttäjän eduksi.

b) Veloituksetonta käyttöoikeusjaksoa nauttivalla Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään määrättyyn hinnoitteluun tai tiettyihin Palvelun ominaisuuksiin. Käyttäjän nykyiseen Palvelun käyttöön vastaisuudessa kohdistettavista maksuista tai Palvelun muuttumista hänen osaltaan maksulliseksi on kuitenkin ilmoitettava Käyttäjätietojen mukaiseen sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon viimeistään neljä (4) viikkoa ennen muutosten voimaan saattamista.

c) Palveluntuottajalla on perustellusta syystä oikeus tehdä suuriakin muutoksia Hinnastoon ja Palvelun käyttömahdollisuuksiin myös käyttöoikeusjakson voimassa ollessa, mutta Käyttäjällä on tuolloin oikeus irtisanoa asiakkuutensa ja saada palautetuksi se osuus häneltä mahdollisesti veloitetuista maksuista, jotka kohdistuvat loppuosaan hänen voimassa olevasta käyttöoikeusjaksostaan muutosten tekemisen jälkeen, edellyttäen että muutoksilla on hänen Palvelun käyttöönsä huomattava vaikutus.

6.3 Maksullista käyttöoikeusjaksoa nauttivaan Käyttäjään sovelletaan sitä versiota näistä Käyttöehdoista, joka oli ajantasaisin ja saatavilla Palvelussa, kun Käyttäjän viimeisin käyttöoikeusjakso käynnistyi. Käyttöoikeusjakson uusiutuessa Käyttäjän katsotaan hyväksyvän kulloinkin ajantasaisimmat Käyttöehdot, ellei irtisano Palvelua tai ellei Palveluntuottaja ilmoita muuta. Veloituksetonta käyttöoikeusjaksoa nauttivaan Käyttäjään sovelletaan aina ajantasaisimpia Palvelussa saatavilla olevia Käyttöehtoja, jotka Käyttäjä hyväksyy, ellei irtisano Palvelua. Palveluntuottajalla ei ole kuitenkaan oikeutta muuttaa Käyttöehtoja tavalla, joka mahdollistaisi toimenpiteitä ilman Käyttäjän eduksi kohdassa 6.2 asetettujen suoja-aikojen noudattamista.

6.4 Palveluntuottajalla on oikeus perua tai evätä Palvelun käyttöoikeus ja asiakkuus sellaiselta Käyttäjältä, joka ei ole asiakassuhteessa noudattanut näitä Käyttöehtoja.

6.5 Käyttöehdot lakkaavat velvoittamasta Käyttäjää ja Palveluntuottajaa Käyttäjän käyttöoikeusjakson loppuessa lukuun ottamatta niitä velvollisuuksia, jotka ovat syntyneet ennen kyseistä ajankohtaa.

6.6 Palveluntuottaja ja Käyttäjä vapautuvat Käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa kuin sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Tällainen tapahtuma on esimerkiksi sota, yleinen liikenteen keskeytyminen, energiajakelun keskeytys tai häiriö, laajamittainen työselkkaus, tulipalo, poikkeuksellinen luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntuottajasta riippumaton syy.

6.7 Jos jokin näiden Käyttöehtojen kohta on nyt tai myöhemmässä vaiheessa lainvastainen taikka muusta syystä pätemätön tai kannekelvoton, se ei vaikuta muiden kohtien voimassaoloon ja sovellettavuuteen Palvelun käyttöön.

7 Muita ehtoja

7.1 Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki niitä koskevat kiistat, erimielisyydet ja vaateet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa. Jos osapuolet eivät kykene keskinäisissä neuvotteluissa löytämään ratkaisua, kiistat ratkaistaan Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

7.2 Palveluntuottajalla on lupa käyttää maksullista käyttöoikeusjaksoa nauttivien yritysasiakkaidensa nimeä ja logoa asiakasreferenssinään mainitsematta asiakkaan luottamuksellisia tietoja. Asiakkaalla on oikeus kieltää referenssin käyttö ilmoittamalla tästä kirjallisesti Palveluntuottajan asiakaspalveluun.

7.4 Palveluntuottajalla on oikeus siirtää ilman Käyttäjän erillistä hyväksyntää näissä Käyttöehdoissa sille määritetyt oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle niin, että uudeksi Palveluntuottajaksi tulee jokin toinen taho kuin Asuntoliiga Oy. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi tilanteessa, jossa Palvelu tai sen osa siirretään kaupalla toiselle elinkeinonharjoittajalle.

Päivitetty: 19.1.2024

Share This